Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

✓ Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies oraz innych technologii reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu internetowego https://www.polskiezdrowie.pl.

✓ Administratorem danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (dalej nazywany Administratorem) jest Studio85.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Karpińskiego 10/A/10, 81-173 Gdynia, REGON 361500421.

✓ W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania Użytkownik serwisu może się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@polskiezdrowie.pl.

✓ Dane osobowe Użytkowników serwisu i usług świadczonych w serwisie przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z 26 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

✓ Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających
z serwisu i usług świadczonych w serwisie, w szczególności: zamówienia usługi bezpłatnej subskrypcji (newsletter) lub złożenie zamówienia na usługę dietetyczną.

Definicje

✓ Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie polskiezdrowie.pl,
w szczególności usługa newsletter i sklep internetowy.

✓ Użytkownik serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu np. blog, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub składa zamówienie.

✓ Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

Dane osobowe.

✓ Przekazywanie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub  skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej.

✓ Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika serwisu mogą odbywać się za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz zapisu na newsletter formularz zamówienia produktu elektronicznego i kwestionariusz żywieniowo-zdrowotny.

✓ Dane osobowe przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu świadczenia bezpłatnej usługi newsletter, na potrzeby realizacji zamówień na produkty i usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu (realizacji umowy sprzedaży), w tym do wystawiania i przesłania Użytkownikowi serwisu faktury VAT oraz kontaktu z Użytkownikiem serwisu koniecznym ze względu na realizację zamówienia, rozpatrywania reklamacji Użytkownika serwisu, realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, w celu statystycznym a także kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika serwisu pytania.

✓ Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od Użytkowników serwisu, których dane dotyczą tj.: wypełnienie formularza zapisu na newsletter, złożenie zamówienia w sklepie internetowym lub kwestionariusza żywieniowo-zdrowotnego.

✓ Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

✓ Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

✓ Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

✓ Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

✓ Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

✓ Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, programu do układania jadłospisów czy automatyzacji newslettera. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

✓ Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

✓ Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika.

✓ Studio85.pl Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

✓ Studio85.pl Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności i ochrony danych. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

Newsletter

✓ Za pośrednictwem strony Użytkownik serwisu może zapisać się do newslettera, zawierającego informację o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moja aktywnością w internecie.

✓ Podczas zapisu na newsletter pobierany jest: adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu dostarczenia newslettera pod wskazany adres oraz imię użytkownika w celu personalizacji wiadomości.

✓ Administrator. nie dopisuje adresów e-mail do bazy newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik serwisu (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzyma zwrotnie na podany przez siebie adres e-mail. Dopiero w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy newsletter.

✓ Po potwierdzeniu subskrypcji i dopisaniu do bazy e-mailingowej Administratora, dane osobowe Użytkownika serwisu będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o artykułach na blogu, produktach oraz promocjach.

✓ Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości newsletter. Osoba, która jest zapisana na newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane.

Zamówienia

✓ W ramach serwisu internetowego zamieszczane są formularze zamówień, dzięki którym Użytkownicy serwisu mogą złożyć zamówienia. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są głównie do realizacji zobowiązań.

✓ Adres elektroniczny (adres e-mail) Użytkownika serwisu jest także wykorzystywany do nawiązania z nim kontaktu w razie potwierdzenia zamówienia.

✓ Dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu podane podczas zamówienia będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

✓ Złożenie zamówienia na usługę dietetyczną przez Użytkownika serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii danych, tj. o stanie zdrowia, przez Studio85.pl Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług dietetycznych, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

✓ Przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi dietetycznej przez okres niezbędny dla świadczonej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie mogą podlegać archiwizacji.

✓ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika serwisu zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

✓ Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

✓ Jeżeli zostaje wystawiona faktura Użytkownikowi serwisu, to w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane osobowe Użytkownika serwisu w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mail

✓ Użytkownik kontaktujący się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.

✓ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika serwisu wynikająca z zainicjowania kontaktu drogą elektroniczną.

✓ Dane osobowe Użytkownika serwisu przekazywane w ramach kontaktu e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Użytkownikowi serwisu przysługują następujące uprawnienia:

✓ prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

✓ prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

✓ prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy taki zbiór istnieje, kto jest Administratorem danych (pełna nazwa, adres siedziby), a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;

✓ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

✓ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okreśłonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

✓ prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli Administrator danych nie wypełni prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał dane mimo wniesienia pisemnego, motywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika serwisu w przypadku, gdy Administrator danych przetwarzałby dane, gdy byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

✓ home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

✓ MailerLite, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius – w celu korzystania z systemu  mailingowego, służącego do przesyłania newslettera.

Pliki cookies

✓ Pliki cookies to dane informatyczne – informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika serwisu. Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych.

✓ Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

✓ Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika serwisu celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik serwisu dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, w tym zabroniona, złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik serwisu otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie wyświetlającym się podczas próby złożenia zamówienia.

✓ Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp.

✓ Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

✓ W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

✓ Pliki cookies mogą być także wykorzystane przez współpracujących z Operatorem partnerów.

✓ Pliki cookies strony internetowej http://.polskiezdrowie.pl nie przechowują poufnych informacji.

✓ Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika serwisu, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika serwisu ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

✓ Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożłiwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione)

✓ Pliki cookies mogą zostać usunięte przez Użytkownika po zapisaniu ich przez Administratora za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Inne technologie

✓ Operator Serwisu informuje Użytkownika serwisu, że wykorzystuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika systemu:

  • Google Analitycs – pliki te wykorzystywane są do analizy statystyk strony (analizy informacji na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt);
  • piksel konwersji Facebooka – do celów marketingowych na Facebooka;
  • funkcje społecznościowe – zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram.

✓ Uzyskane dane nie pozwalają na identyfikację tożsamości Użytkownika Serwisu.

Logi serwera

✓ Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

✓ Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik..

✓ Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Instagram